Szukaj

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.dzky.pl ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM

Serwis internetowy www.dzky.pl skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży produktów oferowanych przez Właściciela.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.dzky.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu odzieży, dodatków, kart podarunkowych oraz innych towarów oferowanych przez Właściciela.

1.Definicje:

Właściciel – Maciej Sieradzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Sieradzki dzky. [zwany dalej: „MACIEK SIERADZKY.” lub „Administrator”] z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 20/2u 90-114 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7292577921, Regon 101729852,

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.dzky.pl lub podmiot, który ta osoba reprezentuje i w którego imieniu tworzy lub obsługuje konto w serwisie 

www.dzky.pl

lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu 

www.dzky.pl

 bez rejestracji.

Serwis lub

www.dzky.pl

– serwis internetowy 

www.dzky.pl 

dostępny na stronie 

www.dzky.pl.

Konto – konto w serwisie 

www.dzky.pl

 o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji.

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portal 

www.dzky.pl

, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies.

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Zasady korzystania z serwisu 

www.dzky.pl

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu 

www.dzky.pl

 w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za pośrednictwem portalu 

www.dzky.pl

 Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.
3. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.
4. W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.
5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy 

www.dzky.pl

. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.
6. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.
7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu

www.dzky.pl

 w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z niemożliwością korzystania z Serwisu.
8. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.
9. Prawa do serwisu 

www.dzky.pl

 przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.
10. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
11. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu 

www.dzky.pl

, w tym do logo „dzky.”, „MACIEKSIERADZKY. „, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie 

www.dzky.pl

 przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.
12. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.
13. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży konsumentowi w trybie ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
14. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową Opera 11 lub nowsza, Firefox 11 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, Google Chrome 18 lub nowszy.

3. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. MACIEK SIERADZKY. potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia.
2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika, stanowi ono jedynie informację, że MACIEK SIERADZKY. otrzymał zamówienie ze strony klienta.
3. Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem zamówienia.
4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności.
5. Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.
6. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik Zarejestrowany lub Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk), klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec 

www.dzky.pl

 Użytkownik otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający otrzymanie jego zamówienie. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony 

www.dzky.pl


7. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.

4. Płatność

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia trwa do 7 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


5. Ceny towarów

1. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena obejmuje podatek VAT.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.
4. Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.
5. Użytkownik posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.
6. Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowie wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia o procentową wartość kuponu.

6. Interfejs Użytkownika

1. Po wejściu na serwis internetowego 

www.dzky.pl

Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.
2. W zakładce „Sklep On-line” znajdą się towary będące w aktualnej ofercie Serwisu.
a. Towary oferowane przez serwis mogą być dostępne w różnych rozmiarach oraz zestawieniach kolorów,
b. Towary uporządkowane są według kategorii.
3. W zakładce „Kontakt” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora.
4. W zakładce „Regulamin Serwisu” znajduje się aktualny regulamin Serwisu.
5. W zakładce „Tabela rozmiarów” znajdują się informacje dotyczące rozmiarów towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
6. Zakładka „Bio” zawiera informacje dotyczące Właściciela Serwisu.

7. Postanowienia dodatkowe

1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Użytkownika z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
2. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu 

www.dzky.pl

, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.
4. 

www.dzky.pl

 ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.
5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.
6. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:
a. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
b. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
c. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień.
8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z newslettera poprzez odnośnik zawarty we wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od Administatora.
9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w systemie 

www.dzky.pl

 będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.
10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.
11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.
12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora.
13. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.
14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
15. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów 6.11 – 6.15 i 7 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

8. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu 

www.dzky.pl

zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.
2. W szczególności zabrania się:
a. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,
b. Posługiwania się logiem „dzky.” i „MACIEK SIERADZKY.” przez osoby nieuprawnione.

9. Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarów.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie z pkt 8.1 obowiązany jest przesłać oświadczenie na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres.
5. MACIEK SIERADZKY. dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na adres:

BUTIK MACIEK SIERADZKY

UL. SIENKIEWICZA 20/1U

90-114 ŁÓDŹ

FORMULARZ DO DOKONANIA ZWROTU

FORMULARZ

10. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy w zakresie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta z serwisu.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.
3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Administratora.

11. Świadczenie usługi

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu 

www.dzky.pl

 jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są umieszczane na stronie 

www.dzky.pl

 do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.
3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.
4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.
5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem 

www.dzky.pl 

inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

12. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dzky.pl lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Serwis 

www.dzky.pl

 ma na celu umożliwienie Użytkownikom nabycie towarów oferowanych przez Właściciela. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:
a. za sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu 

www.dzky.pl

 i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów,
d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,
e. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu

www.dzky.pl

, awariami lub błędami technicznymi.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
  3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
    1. imię i nazwisko
    2. adres korespondencyjny
    3. numer telefonu
    4. adres poczty elektronicznej
    5. nazwa firmy
    6. numer NIP
    7. adres prowadzenia działalności gospodarczej
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia usunięcia konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz umożliwienia Użytkownikom zakupu i realizacji usług poprzez Serwis, 
  6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
  7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej newslettery.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi Google Analytics, Adwords, Remarketing. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

  15. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie 

  www.dzky.pl

  obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Zarejestrowanych Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu 

  www.dzky.pl

   po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu 

  www.dzky.pl

   na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu 

  www.dzky.pl

  będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów

  Cena zestawu: %bundleSum%
  Anuluj